وسعت خدمات کارخانه به کشاورزان

در حال حاضر، بیش از 800 کشاورز چغندر کار، طرف قرارداد شرکت بوده و در طی سال، این شرکت، خدماتی  همچون :
کود، سم ، بذر اصلاح شده، ماشین آلات کشاورزی و نیز خدمات وابسته به تجهیزات و ادوات کشاورزی به آنها ارایه می دهد.
همچنین ارایه خدمات مالی مانند:
پرداخت به موقع حق الزحمه، پیش پرداخت و مساعده، از جمله حمایت های کارخانه از کشاورزان عزیز میباشد.